Yayınlar

YANLIŞ TEDAVİ TAZMİNATI

Resim
Doktorun hastasına karşı bakım ve tedavi görevi vardır. Doktor her türlü kusurundan dolayı, hatta hafif kusurunda dahi sorumludur. Bu nedenle, Doktor bu görevini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Aksi takdirde hastanın veya yakınlarının açtığı tazminat davası nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalabileceği gibi eylemlerinin suç oluşturması halinde cezai sorumluluğu da söz konusu olabilir. Hasta, doğru tedavi için doktorun talimatlarına uygun davranmalıdır. Buna karşılık doktorun da hastasına karşı görevleri bulunmaktadır. Doktor, tedavisini hiçbir hataya yer vermeksizin gerçekleştirmek zorundadır. Çünkü doktor meslek alanı içindeki en hafif kusurunun neden olduğu zarardan dahi sorumludur. Bu kusurların söz konusu olduğu durumlarda tazminat hakkına sahip olup Gül Hasar olarak faaliyet alanlarımızda.

VİZYON & MİSYON

Resim
Vizyon• Hasar Yönetimi ve Danışmanlık hizmetlerimizdeki yüksek başarı performansımızın sürekliliğini sağlamak, • Bilgi, güven ve adalete dayalı şirket prensiplerimizi tüm kişi ve kuruluşlar nezdinde bilinir kılmak, • Yurt içinde giderek güçlenen ve genişleyen hizmet ağımızın kurumsal bütünlüğünü teminat altına almak, • Sektör dinamikleri içerisinde belirleyici bir pozisyonu tesis edip sağlamlaştırarak kamu lehine düzenlemelerin yapılmasına katkıda bulunmak
Gül Hasar Yönetim ve Danışmanlığın vizyonudur. Misyon Gül Hasar Yönetimi ve Danışmanlık poliçe kapsamındaki kaza mağdurlarının etik ve hukuksal çerçeveler içerisinde hakkettikleri en yüksek tazminatı alabilmelerini, sigorta ve tazminatla ilgili hukuksal düzenlemelerin mağdurlar lehine iyileştirilmesini, bu alanda faaliyet gösteren firmaların ortaklaşa bir yapılanmaya giderek kamu lehine faaliyetlerinin güvence altına alınmasını amaçlamaktadır.
Bu suretle kaza ve afetlerde oluşan mağduriyetlerin en hızlı, en adil ve güvene daya…

HAKKIMIZDA

Resim
Gül Hasar Yönetimi ve Danışmanlık 1999 yılında, şu anki Onursal Başkan Selahattin KARAKUŞ tarafından hasar yönetimi, kaza ve afet mağdurlarına sigorta danışmanlığı yapmak amacıyla kurulmuştur. 2006 yılında ise ikinci kuşaktan genç ve başarılı bir iş adamı ve yönetici olan Mikail KARAKUŞ yönetim kurulu başkanı olarak “her kaza mağduru ailemizin bir parçasıdır” anlayışı ve şirket olarak Türk sigorta sektörünün önemli bir bileşeni oldukları sorumluluğu ile görevini yürütmektedir. Ülkemizde eksikliği büyük ölçüde hissedilen sigorta kapsamındaki kazalarda hak talep etme noktasında bilgi, dürüstlük ve insan odaklı yaklaşımı, sigorta şirketleri nezdinde takip edilen sigorta dosyası sonuçlanana kadar hiç bir ücret talep etmemesi, hızlı ve sorunsuz çözümleri ile Gül Hasar Yönetimi ve Danışmanlık hızla büyüyerek sektörde devamlı lider konumda kalmıştır. Hali hazırda bu konumunu sürdürmektedir. Gül Hasar Yönetimi ve Danışmanlık hali hazırda Türkiye sigorta sektörünün önemli bileşenlerinden bi…

DENİZ YOLU KAZA TAZMİNATI

Resim
Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de denizyolu yolcu taşımacılığı zorunlu
Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:    Yolcular, poliçede belirtilen bir deniz aracında seyahat ediyor olmalıdırlar.Kaza, deniz aracının yola çıktığı noktadan varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelmiş olmalıdır.Kaza, yolculuk süresi içinde yapılan duraklamalarda da meydana gelmiş olabilir.Kaza sırasında, seyahat eden yolcular, bedeni bir zarar görmüş olmalıdır.…

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT

Resim
Trafik Sigortası Teminatları ve Trafik Kazası Tazminatları Zorunlu trafik sigortası teminatları ve limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen, bütün sigorta şirketleri için aynı olan teminatlardır. Ancak fiyat ve ödeme koşulları şirketlere göre farklılık göstermektedir.
Zorunlu trafik sigortası kapsamında, sigorta teminatları ve limitleri, araçların model yılı ve ruhsat sahibinin mesleği gibi değişkenler nedeniyle bazı farklılıklar oluşur. Trafik sigortası kapsamı altında verilen teminatlar şu şekildedir. 1) Kişi başı vefat ve tedavi teminatı; Hasarın yaşanması halinde her kişi için verilecek olan vefat ve tedavi masrafları, 2) Kaza başına vefat ve tedavi teminatı; Bir hasar durumunda bir kazadaki her bir kişinin vefat ve tedavi masraflarını karşılar, 3) Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı; Bir hasar durumunda karşı tarafa verilecek maddi zararları karşılar, Trafik sigortası, zorunlu olmasının yanı sıra, karşı tarafa verilen hasarları karşılaması bakımından araç sahiplerini mad…

MAĞDURLARIN MADDÎ HAKLARI

Resim
Trafik kazalarında yaralanan, sakat kalan veya vefat eden kişilerin mirasçılarının ne gibi maddi hakları olduğu konusundan da kısaca bahsedelim. Bu hususta en önemli yasal dayanak 13.10.1983 tarih 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KYTK)’dur. Bu kanun gereği motorlu araç sahibi herkes aracı için her yıl Zorunlu Mali MesuliyetSigorta Poliçesi düzenlemek zorundadır. Bu poliçenin yaptırılmaması durumunda araç bağlanır ve trafik cezası kesilir. Ancak poliçenin asıl önemi kaza vukuunda araç sahibi ve kusurlu sürücüsünü yüz binlerce TL tazminat külfetinden korumasıyla ortaya çıkıyor. Bu arada Trafik kazası durumunda aracın kendi maddi hasarını tazmin etme amacına dönük olan kasko poliçeleri ile bahsettiğimiz zorunlu trafik poliçesini de ayırmak gerektiğini hatırlatalım. 3 TEMEL KORUMA TEMİNATI Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta poliçelerinde düzenlenmiş olan 3 temel koruma teminatı vardır: Vefat, maluliyet ve tedavi. Bu her üç teminatın limitleri de 01.01.2016 tarihi itibarıyla kişi başına …

SGK DANIŞMANLIK

Resim
Trafik kazası sonucu yaralanmalarda sigortalıların tedavi giderleri önceleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaktayken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin karşılaması gerektiği gerekçesiyle Kurum bu uygulamadan vazgeçti ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda tedavi giderlerini ödememeye başladı. Ancak insanlar bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadıklarından, SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderlerini ilgili sigorta şirketine ödetmek yerine kendileri sağlık kuruluşuna ödemeye başladılar veya ödemek zorunda kaldılar.